Cookie- en Privacyverklaring

Ik geef er toestemming voor dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met onderstaande  Privacyverklaring. 

Privacyverklaring Stichting A-wareness voor bezoekers van de website www.stichtinga-wareness.com

Stichting A-wareness respecteert uw privacy. Als u de website van Stichting A-wareness bezoekt en/of via de website contact opneemt met Stichting A-wareness, zal Stichting A-wareness uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe we uw persoonsgegevens in dat geval zullen verwerken en beschermen. Hierin maken wij een onderscheid naar de diverse rollen waarin u betrokken kunt zijn bij Stichting A-wareness, bijvoorbeeld als Vriend of als contactpersoon.

Cookies
Stichting A-wareness maakt gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Stichting A-wareness niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Deel 1: Algemene vragen

In welke rollen kan Stichting A-wareness persoonsgegevens van u verwerken?

Deze privacyverklaring is opgesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer één of meer van de onderstaande gevallen op uw situatie van toepassing is.

 1. U maakt gebruik van de website of van andere online diensten van Stichting A-wareness;
 2. U bent Vriend van Stichting A-wareness;
 3. U bent een potentiële Vriend van Stichting A-wareness;
 4. U bent als vrijwilliger betrokken bij Stichting A-wareness;
 5. U neemt deel aan een evenement verzorgd door of vanwege Stichting A-wareness;
 6. U heeft informatie aangevraagd bij Stichting A-wareness;
 7. U bent abonnee op de nieuwsbrief van Stichting A-wareness;
 8. U bent een zakelijke relatie van Stichting A-wareness;
 9. U bent (via een toestemmingsformulier) akkoord gegaan met plaatsing van foto’s of video’s op de website van Stichting A-wareness of andere (online) kanalen;
 10. U dient een aanvraag in voor ondersteuning bij een project;
 11. U dient een aanvraag in als medewerker van Koninklijke A-ware Food Group B.V. (of een groepsmaatschappij) voor een bijdrage aan een sportieve uitdaging voor het goede doel.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Stichting A-wareness verstrekt uw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Stichting A-wareness zal uw gegevens verder niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als Stichting A-wareness te goeder trouw oordeelt dat zij daar een gerechtvaardigd (juridisch) belang bij heeft.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Stichting A-wareness draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat beveiligingsniveau, zodat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Welke privacyrechten heeft u?
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, of de verwerking van uw gegevens te beperken. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. Stichting A-wareness zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting A-wareness de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet Stichting A-wareness verplicht om de betreffende gegevens te bewaren. In geval de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, is het intrekken van uw toestemming niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

U dient uw verzoek te richten aan de eindverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting A-wareness, Koninklijke A-ware Food Group B.V.: 

Koninklijke A-ware Food Group B.V.
t.a.v. Legal Department
Postbus 22106
1302CC Almere
info@royal-aware.com   

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Stichting A-wareness, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wat zijn de gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet wil verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk u niet alle onderdelen van de website kunt bezoeken en/of dat Stichting A-wareness niet kan reageren op de door u aan Stichting A-wareness via de website verzonden berichten. Daarnaast is het mogelijk dat Stichting A-wareness u niet optimaal tegemoet kan komen in uw wensen.

Waarom verwerkt Stichting A-wareness uw persoonsgegevens?
Stichting A-wareness kanv erschillende grondslagen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betreft in de meeste gevallen uw gegeven toestemming. Ook kan Stichting A-wareness een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoosngegevens te verwerken, bijvoorbeeld het belang om de activiteiten en initiatieven van Stichting A-wareness zo efficiënt en passend mogelijk te maken.

Personen jonger dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar verzoeken we je om ons niet jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te sturen. Als je toch contact wilt opnemen met ons op een manier waardoor je genoodzaakt bent jouw persoonsgegevens te versturen, vraag dan je ouder of voogd om dit namens jou te doen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting A-wareness is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Deel 2: Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting A-wareness in uw rol, en voor welk doel? En hoe lang worden deze gegevens bewaard?


2.1 U maakt gebruik van de website of van andere online diensten van Stichting A-wareness
Als u via deze website contact opneemt met Stichting A-wareness, dan verwerkt Stichting A-wareness de persoonsgegevens die u ons stuurt, zoals uw naam, geslacht, adres en andere persoonsgegevens die u opneemt in  bericht aan Stichting A-wareness. Stichting A-wareness gebruikt uw persoonsgegevens in beginsel alleen om uw bericht op een persoonlijke manier te beantwoorden en/of om opvolging te geven aan uw bericht. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.2 U bent Vriend van Stichting A-wareness
Wanneer u Vriend bent van Stichting A-wareness, verwerkt Stichting A-wareness de persoonsgegevens die u ons heeft gestuurd bij uw aanmelding als Vriend. Dit kan inhouden: naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer en de naam van uw werkgever. Stichting A-wareness gebruikt deze gegevens om uitvoering te geven aan de relatie tussen u als Vriend en Stichting A-wareness, bijvoorbeeld om contributie te incasseren en u correcte en persoonlijke informatie te sturen over de activiteiten van Stichting A-wareness. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om u uit te nodigen voor activiteiten, u te informeren, om contributie te incasseren, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.3 U bent een potentiële Vriend van Stichting A-wareness
Wanneer u op welke wijze dan ook kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in het worden van Vriend van Stichting A-wareness en daarvoor gegevens bij ons heeft achtergelaten, kunnen wij deze gegevens verwerken om u informatie toe te sturen en om u te informeren over de potentiële Vriendschap. Uw postadres kunnen wij gebruiken om te verifiëren of u reeds Vriend bent van Stichting A-wareness. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal deze gegevens niet langer gebruiken dan nodig is om ons gerechtvaardigde belang te behartigen om potentiële Vrienden te informeren. Daarnaast zullen wij uw gegevens, voor zover wettelijk mogelijk, op uw eerste verzoek verwijderen.

2.4 U bent als vrijwilliger betrokken bij Stichting A-wareness
Wanneer u als vrijwilliger betrokken bent bij (activiteiten van) Stichting A-wareness, zullen wij de gegevens verwerken die u ons bij uw aanmelding als vrijwilliger gegeven heeft, zoals naam, geslacht adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u te informeren over wat van u verwacht wordt als vrijwilliger, u te vragen vrijwilliger te worden bij nieuwe evenementen en verder om de wettelijke verplichtingen die op Stichting A-wareness rusten na te leven. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.5 U neemt deel aan een evenement verzorgd door of vanwege Stichting A-wareness
Wanneer u als deelnemer aan een activiteit of evenement gegevens heeft verstrekt aan Stichting A-wareness, verwerken wij deze gegevens om uw deelname mogelijk te maken. Hierbij kan het gaan om naam, geslacht, adres en eventuele gezondheidsgegevens (voor zover relevant gelet op de aard van het evenement). Wij verwerken deze gegevens om een veilige deelname voor iedereen aan het evenement mogelijk te maken, voor statistische doeleinden en om de organisatie van het evenement mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, de veiligheid van u en de andere deelnemers te waarborgen en problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.6 U heeft informatie aangevraagd bij Stichting A-wareness
Wanneer u informatie heeft aangevraagd bij Stichting A-wareness over bijvoorbeeld onze activiteiten, verwerken wij de gegevens die u bij uw informatieverzoek aan ons heeft gegeven. Hierbij kan het gaan om uw naam en uw e-mailadres en/of postadres. Deze gegevens worden gebruikt om uw informatieverzoek te beantwoorden. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.7 U bent abonnee op de nieuwsbrief van Stichting A-wareness
Wanneer u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Stichting A-wareness, gebruiken wij de gegevens die u ons bij uw aanmelding heeft gegeven, zoals naam, geslacht en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u persoonlijk te adresseren en de nieuwsbrief bij u te bezorgen. Deze gegevens worden gebruikt om uw informatieverzoek te beantwoorden. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. 

2.8 U bent een zakelijke relatie van Stichting A-wareness
Als u een zakelijke relatie bent van Stichting A-wareness, als u dat in het verleden bent geweest, of als wij contact met u hebben om een zakelijke relatie aan te gaan, slaan wij uw naam, geslacht en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) op samen met de gegevens van de organisatie waar u werkt. Dit doen wij om contact met u te onderhouden en u informatie te sturen.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.9 U bent (via een toestemmingsformulier) akkoord gegaan met plaatsing van foto’s of video’s op de website van Stichting A-wareness of andere (online) kanalen.
Stichting A-wareness vraagt de personen die betrokken zijn bij foto’s  of video’s, bijvoorbeeld van activiteiten om evenementen, om een toestemmingsformulier te tekenen. Dit formulier bevat uw naam, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te identificeren en om contact op te kunnen nemen in geval van vragen omtrent het gebruik van de foto of video. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

2.10 U dient een aanvraag in voor ondersteuning bij een project.
Wanneer u een aanvraag doet voor ondersteuning bij een project bij Stichting A-wareness, verwerken wij de gegevens die u bij uw aanvraag aan ons heeft gegeven. Hierbij kan het gaan om uw naam en uw e-mailadres en/of postadres, maar ook om informatie van betrokkenen bij het project. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en uw verzoek te beantwoorden. Uw persoonsgegevens of die van de betrokkenen bij het project kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

2.11 U dient een aanvraag in als medewerker van Koninklijke A-ware Food Group B.V. (of een groepsmaatschappij) voor een bijdrage aan een sportieve uitdaging voor het goede doel.
Wanneer u een aanvraag doet voor een bijdrage van Stichting A-wareness aan een sportieve uitdaging voor het goede doel en u werkzaam bent bij Koninklijke A-ware Food Group B.V. of één van diens groepsmaatschappijen, verwerken wij de gegevens die u bij uw aanvraag aan ons heeft gegeven en die bekend is bij Koninklijke A-ware Food Group B.V. uit hoofde van uw werknemerschap. Hierbij kan het gaan om uw naam en uw e-mailadres en/of postadres, maar ook om informatie die nodig is om te beoordelen of en hoe lang u bij Koninklijke A-ware Food Group B.V. werkzaam bent en in welke hoedanigheid. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en uw verzoek te beantwoorden. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Stichting A-wareness.

Stichting A-wareness zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Stichting A-wareness gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juli 2022.